Maamaksuvabastuse kompenseerimine KOVidele

26.04.2012Arvamus
Maamaksuvabastuse kompenseerimine KOVidele

Maamaksu üleriigilise kaotamisega muutub kodualune maa järgmisest aastast maksuvabaks. Seadusmuudatus jätab koduomanikele aastas kätte ligi 13 miljonit täiendavat eurot. Kohalikele omavalitsustele tähendab see aga samas suurusjärgus maksutulust ilmajäämist, kuna maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsusüksuse eelarvesse. Vältimaks omavalitsuste tulubaasi vähenemist, kompenseerib riik maksu vabastuse tõttu laekumata jäänud tulu omavalitsustele.

Seaduse vastuvõtmisel lubasime kompensatsioonimehhanismid välja töötada aasta jooksul. Saime hakkama 10 kuuga. Valitsusekabineti otsuse kohaselt kompenseeritakse maamaksuvabastus kohalike omavalitsustele tulumaksumäära tõstmisega. Kui täna läheb kohalikele omavalitsustele iga inimese tulust 11,4%, siis järgmisel aastal saab see olema 11,57% ning ülejärgmisel aastal 11,6%. Nii tagame piisava paindlikkuse, kuna erinevalt näiteks fikseeritud suurusega hüvitisest, tõuseb inimeste tulu kasvades ka omavalitsustele laekuva hüvitise suurus. Lisaks maksutulule kompenseeritakse kohalikele omavalitsustele järgmise aasta riigieelarvest toetusfondi kaudu kodualuse maa maamaksuvabastuse rakendamisega seotud kulud ühekordselt summas 990 000 eurot. Maamaksu infosüsteemi loomise eelduseks olevate riiklike registrite lähteandmete parandamise ja täiendamise kulud kaetakse omandireformi reservfondist.

Maamaksuvabastuse hüvitisest ei soovita ilma jätta ka neid omavalitsusi, kes otsustasid juba tänavu omaalgatuslikult kodualuse maamaksu kaotada. Ka nendele omavalitsustele makstakse laekumata jääva maamaksu eest hüvitist. Sellest tulenevalt võeti kompensatsiooni suuruse väljaarvutamiseks aluseks mitte tänavune aasta, vaid eelmine aasta.

Maamaksuvabastuse hüvitamisega ei kompenseeri riik majanduskriisi ajal vähenenud omavalitsuste tulubaasi, vaid hüvitab omavalitsustele konkreetselt maamaksust saamata jääva tulu.

Kokkuvõttes läheme 2013. aastale vastu olukorras kus üle-eestiliselt on koduomanikud tiheasustusega alal 1500m2 ulatuses ja hajaasustusega alal 2ha ulatuses maamaksust vabastatud ning riik kompenseerib kohalikele omavalitsustele kogu saamata jäänud tulu.