Äripäev: Sester loob tõhusamat valvet kütuseturu üle

25.05.2017Meediakajastus

Rahandusministeerium hakkab looma kütuse e-keskkonda, mis võimaldab tarbimisse lubatud vedelkütuse müügitehingute andmeid hallata ja teha järelevalvet reaalajas. Niimoodi oleks tagatud, et tarbimisse lubatakse nõuetele vastav kütus.

Rahandusministeerium esitas kooskõlastusringile vedelkütuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu. Eelnõu eesmärk on vähendada pettusi ja parandada konkurentsitingimusi kütusesektoris ning lihtsustada asjaajamist maksu- ja tolliameti, kütuse müüjate ning laopidajate vahel, seisis ministeeriumi pressiteates.

Rahandusminister Sven Sester ütles, et kütusesektoris on juba varem ellu viidud samme, mis vähendavad maksupettusi, samas jõuab tanklatesse ikka veel teadmata päritolu ja küsitava kvaliteediga kütust. “Kuigi sektoriga seotud maksukahjud on viimastel aastatel oluliselt vähenenud, on need siiski veel märkimisväärselt suured: aastas tekitatakse kütuselt tasumata maksudena pea 30 miljonit eurot aktsiisi- ja 20 miljonit eurot käibemaksukahju. Maksude tasumata jätmine ei tohi anda konkurentsieelist turul tegutsemisel,” ütles Sester.

Olukorra parandamiseks luuakse eelnõuga alus kütuse e-keskkonna loomiseks (kütuse käitlemise andmekogu ehk KKS). Selle rakendumisel ei pea
kütuse müüjad enam maksu- ja tolliametile vedelkütuse aruandeid esitama, kuna kõik vajaminevad andmed on nii ametile kui ka kütuse käitlejatele kättesaadavad andmekogust. Kütuse käitlejate jaoks vähendab e-keskkonna loomine ka paberdokumentide koostamise vajadust.

Samuti luuakse õiguslik alus laoarvestuse ja aruandluse andmekogu (LJS) asutamiseks. Selle eesmärk on maksu- ja tolliametile reaalajas kütuse laotoimingute andmete kättesaadavaks muutmine, võimaldades ametil teha operatiivsemat ja tõhusamat järelevalvet kauba liikumise üle nii üksikus laos kui ka ladude üleselt.