Raplamaa Sõnumid: Kohila Rail Balticu komisjoni esimees peab Nabala trassi tagasilükkamist vähepõhjendatuks

03.11.2015Meediakajastus

Kohila vallavolikogu Rail Balticu komisjoni esimehe Allar Haljasoru hinnangul ei öelnud majandus- ja taristuminister Kristen Michal Nabala trassi tagasi lükates midagi uut ega sisulist.

Michal saatis esmaspäeval rahandusminister Sven Sesterile kirja, milles ta ütleb, et ei pea võimalikuks juba pikalt käinud trassieelistuste arutelu uuesti alustada, mida aga Nabala-Tuhala looduskaitseala läbiva Rail Balticu trassi taaskaalumine tema hinnangul tähendaks.

„Trassialternatiivide uus avamine ning analüüsimine toob kaasa täiendava ajalise kulu ning võib seeläbi seada ohtu kogu projekti ajalise õnnestumise,” kirjutas Michal, rõhutades mitmel puhul just ajakriitilisust.

„Nabala looduskaitseala läbiva trassi alla jääb lisaks veel Rebala muinsuskaitse ala, kus muististe olemasolu on hinnatud väga tõenäoliseks. Kõik täiendavad vaidlused, analüüsid, arheoloogilised uuringud ja võimalikud väljakaevamised võtavad aega ning seavad ohtu ehituse õigeaegse alguse. Euroopa Komisjon ei ole juba täna rahul ehitustööde hilise algusega ning lisaajakulu võib meid ilma jätta Euroopa Liidu edasisest rahastusest,” põhjendas Michal.

Oma kirjas vastas Michal ettepanekule, mille Sester oli teinud ligi poolteist kuud tagasi. Rahandusminister soovitas siis kaaluda Rail Balticu raudtee ehitamist läbi Nabala-Tuhala looduskaitseala. Ka keskkonnaminister Marko Pomerants leidis, et Nabala trassi võib kaaluda.

Ainukesena omavalitsustest väljendas Nabala trassi taas lauale tõstmisele poolehoidu Kohila vald – Kohila vallavolikogu võttis septembri lõpus vastu sellekohase otsuse.

„Võttes aluseks Rail Bal-ticu projekti lähteülesande leida otsem ja kiirem tee rahvusvahelisele rongiühendusele, siis Nabala-Tuhala looduskaitseala läbivate trassialternatiivide välistamine ei aita kuidagi püstitatud eesmärgi saavutamisele kaasa,” põhjendas Haljasorg siis, miks kaaluda Nabala trassi.

„Rail Balticu projekt võibki muutuda ajakriitiliseks, kui ei ole olemas selget tegevuskava, kuidas saaks alternatiivsete trassivariantide analüüsimisega ikkagi edasi minna. Avalikkusel on pigem jäänud mulje, et sisuliselt ei tegeleta aktiivselt riskide maandamise temaatikaga, vaid ollakse rahul praeguse olukorraga,” kommenteeris Haljasorg nüüd Michali üleeilset kirja.

Michal leidis, et Nabala trassi väidetav rahaline sääst põhineb ligikaudsetel hinnangutel. „Samas täiendav trassi uurimine võib välja tuua seni teadmata looduskaitselisi aspekte, mis võivad Nabala trassi ehitamise praegusest kallimaks teha või selle üldse välistada,” leidis Michal.

„Kindlasti on asjakohane rääkida potentsiaalsetest riskidest, mis kaasnevad Nabala-Tuhala looduskaitseala alternatiivsete trasside analüüsimisega, sealhulgas täiendav ressursikulu,” soostus Haljasorg. Ta lisas siiski, et ministri väljatoodud riskide – võib seada ohtu kogu projekti ajalise õnnestumise, võib olla vajalik Euroopa Komisjoni heakskiit kaitsealale raudtee lubamiseks – realiseerumise tõenäosus jääb sõnavõtust ebaselgeks.

„Soovin, et Rail Balticu projektiga seotud inimesed ei keskenduks niivõrd otsima põhjendusi, miks ei saa Nabala-Tuhala looduskaitseala trassialternatiive analüüsida, vaid töötaks aktiivselt ja tulemuslikult, et KSH (keskkonnamõju strateegilise hindamise – VV) analüüsid saaksid ikkagi tehtud,” märkis Haljasorg.