Riigikogu eelinfo 16. – 22. november

12.11.2015Pressiteade

Riigikogu II istungjärgu 8. töönädal 16. – 19. novembrini

Esmaspäev, 16. november

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete esitatud üheksale arupärimisele vastavad: tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski investeeringute kohta tervisekeskustesse (nr 78); rahandusminister Sven Sester RMK reformimise kohta (nr 80); majandus- ja taristuminister Kristen Michal lairiba ehk kiire interneti arendamise kohta (nr 86); siseminister Hanno Pevkur valitsuse poolt võetud kohustuste kohta rändekriisi lahendamisel (nr 77), politsei võimekuse kohta (nr 85) ja Vao keskuse põlengu uurimise ja massimmigratsiooni vastaste aktivistide ahistamise kohta (nr 88); haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi lasteaiaõpetajate töö väärtustamise kohta (nr 82), õpetajate alampalga kohta (nr 84) ning ametikohtade koondamise kohta haridus- ja teadusministeeriumis (nr 90).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: Eesti seisukohad 23.-24. novembril toimuval ELi haridus-, noorte-, kultuuri- ja spordinõukogu kohtumisel, kutsutud kultuuriminister Indrek Saar ning haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi; Eesti seisukohad 18. novembril toimuval ELi ühtekuuluvusministrite kohtumisel, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad; . Eesti seisukohad 16. novembril toimuval ELi põllumajanduse ja kalanduse nõukogu istungil, kutsutud maaeluministeeriumi esindajad; seisukoha andmine ELi soovituse eelnõule, mis käsitleb pikaajaliste töötute integreerimist tööturule, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 17. novembril toimuval välisasjade nõukogu istungil (kaitseministrid), kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

keskkonnakomisjonis – keskkonnaseire seaduse eelnõu (100 SE); ülevaade 30.11 – 11.12 toimuvast rahvusvahelisest kliimamuutuste konverentsist Pariisis, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu tutvustus; erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu tutvustus, kutsutud haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi;

maaelukomisjonis – toiduabi jagamise põhimõtted Eestis ja ELis, ülevaade Eesti Toidupanga tegevusest, kutsutud maaeluministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja Eesti Toidupanga esindajad; rahvusvaheline põllumajandus-, toiduainete- ja aiandusnäitus „Internationale Grüne Woche“ tuleval aastal (ruum L332);

majanduskomisjonis – kell 11.10: tarbijakaitseseaduse eelnõu (37 SE); Rail Balticu tegevuste ülevaade;

rahanduskomisjonis – 2015. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (120 SE); riigilõivu seaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE);

riigikaitsekomisjonis – kutsealuste tervisenõuded, kutsutud kaitseministeeriumi ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE); nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (74 SE); meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE); sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja;

väliskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE), kutsutud Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Jüri Luik; ülevaade Riigikogu 2015. aasta välislähetuste eelarve täitmisest ja 2016. aasta eelarve kavandamisest;

õiguskomisjonis – kell 11.15: Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (126 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindajad; Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (127 SE); kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seaduse eelnõu (96 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; arvamus põhiseaduskomisjonile tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 178 lõike 3 põhiseaduspärasusest;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: Teabeameti 2016. aasta eelarve ning ülevaade kaitseministeeriumi kontrollist julgeolekuasutuse üle, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso ja Teabeameti peadirektor Rainer Saks;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: informatsioon Euroopa Parlamendi liikmete käitumisjuhendi kohta ja arutelu lobitöö teemal, kutsutud Euroopa Parlamendi liige Indrek Tarand (ruum L332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13: Riigikontrolli kontrolliaruande „Lairibavõrgu ehk kiire interneti väljaehitamise tulemuslikkus“ jätkuarutelu, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse, Elektrilevi OÜ ja Riigikontrolli esindajad. Istung on avalik, toimub veebiülekanne http://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/#/video=2 (ruum L 333).

Sündmused

Kell 16 – riigikaitsekomisjoni liikmed osalevad välijumalateenistusel ja pärgade asetamise tseremoonial Kaitseväe kalmistul.

Kell 19 – Riigikogu esimees Eiki Nestor ja aseesimees Jüri Ratas osalevad Eesti Kaitseväe 97. aastapäeva kontserdil (Estonia kontserdisaal).

Teisipäev, 17. november

Kell 10 – täiskogu istung

Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel.
Ettekandjad peaminister Taavi Rõivas ja Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling

Teine lugemine – 1 eelnõu: ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide majanduspartnerluslepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (62 SE).

Esimene lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse “Peeter Roosma Riigikohtu liikmeks nimetamine” eelnõu (105 OE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung Ülemiste veepuhastusjaama, kohtumine vee-ettevõtjate liidu esindajatega;

kultuurikomisjonis – välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (70 SE), kutsutud haridus- ja teadusministeeriumi esindajad; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu; erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu;

maaelukomisjonis – Eesti biomajanduse arengukava aastani 2030, kutsutud maaeluministeeriumi kantsler Ants Noot;

majanduskomisjonis – Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ettepaneku arutelu muuta elektroonilise side seaduse teleprogrammide taasedastamise kohustuse regulatsiooni; elektroonilise side seaduse ning elektroonilise side seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (51 SE);

põhiseaduskomisjonis – avaliku teabe seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (71 SE), kutsutud justiitsministeeriumi esindajad; korruptsioonivastase seaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise arutelu, kutsutud maksu- ja tolliameti ning justiitsministeeriumi esindajad; Riigikogu otsuse “Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks” eelnõu (122 OE), kutsutud Vilja Savisaar-Toomast;

rahanduskomisjonis – Eesti seisukohad ELi otsuste eelnõude kohta, mis käsitlevad Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka tarbimise leviku vähendamise raamkonventsiooni juurde kuuluva tubakatoodetega ebaseadusliku kauplemise tõkestamise protokolli heakskiitmist ELi nimel, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; arutelu Eesti Panga ettepaneku üle reservkapitali suurendamise jätkamiseks;

riigikaitsekomisjonis – merejulgeolek, kutsutud SA Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse esindaja; kaitsetööstus, kutsutud kaitseministeeriumi ja Eesti Kaitsetööstuse Liidu esindajad;

sotsiaalkomisjonis – HIVi leviku ja ravi probleemidest Eestis, kutsutud Maailma Terviseorganisatsiooni esindajad; töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE); tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (73 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; tööturuteenuste ja –toetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (92 SE); sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE); sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE);

väliskomisjonis – Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (108 SE), kutsutud Setomaa Valdade Liidu esindajad;

õiguskomisjonis – kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (80 SE), kutsutud riigi peaprokurör Lavly Perling, justiitsministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti esindajad.

Kolmapäev, 18. november

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE); nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (74 SE).

Teine lugemine – 4 eelnõu: 2016. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (103 SE); 2015. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (120 SE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE); kalandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (101 SE);

Esimene lugemine – 8 eelnõu: tagatisfondi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (119 SE); pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (125 SE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (131 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Kosovos” eelnõu (132 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med” eelnõu (133 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (134 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel” eelnõu (135 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis” eelnõu (136 OE).

Sündmused

Kell 11.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub rahvusvahelise sündmuse YES-event (Young European School Conference) noortega (konverentsisaal).

Kell 12 – Riigikogu aseesimehed Helir-Valdor Seeder ja Jüri Ratas kohtuvad Tšehhi saadikukoja esimehe Petr Gazdíki, liikme Radek Vondráčeki ja Tšehhi suursaadiku Richard Kadlčákiga.

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab Kihnu kultuuripäevad (Riigikogu hoone vestibüül).

Kell 13.15 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Eestis viibiva Kasahstani Avaliku Halduse Akadeemia delegatsiooniga (ruum L251).

Kell 16 – komisjoni esimees Kalle Palling kohtub Eesti Energeetika Veteranide Ühenduse liikmetega.

Neljapäev, 19. november

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: meditsiiniseadme seaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE); jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (75 SE); jahiseaduse muutmise seaduse eelnõu (77 SE).

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse “Eesti Vabariigi suveräänsus” arutelu.
Ettekandjad Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esimees Martin Helme, ajaloodoktor Jaak Valge, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lektor ja SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid ja Riigikogu liige Henn Põlluaas.

Teine lugemine – 1 eelnõu: töövõimetoetuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (84 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis” eelnõu (137 OE); Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias” eelnõu (138 OE).

Kell 14 – komisjonides istungid

kultuurikomisjonis – kell 13.30: väljasõit Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) nutiklassi, kohtumised HITSA juhatuse esimehe Erki Urva ja Euroopa Komisjoni digitaalse ühtse turu asepresidendi Andrus Ansipiga;

põhiseaduskomisjonis – rahvastikuregistri seaduse, perekonnaseisutoimingute seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE), kutsutud siseminister Hanno Pevkur; välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (81 SE), kutsutud siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja Õiguskantsleri Kantselei esindajad;

rahanduskomisjonis – 2015. aasta riigieelarve muutmise seaduse eelnõu (120 SE); sotsiaalmaksuseaduse, tulumaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (99 SE);

riigikaitsekomisjonis – väljasõiduistung Ida-Virumaale: Viru jalaväepataljoni külastamine; politsei- ja piirivalveameti Narva-Jõesuu teenistuskoha külastamine maismaapiiri ja piiriveekogude valve teemal, kutsutud Ida prefektuuri piirivalvebüroo esindaja;

sotsiaalkomisjonis – sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu (93 SE), kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu (98 SE);

väliskomisjonis – informatsioon julgeolekuolukorra arengutest, kutsutud kaitseministeeriumi esindajad.

Sündmused

Kell 11 – Eesti-Tšehhi parlamendirühm kohtub Tšehhi saadikukoja esimehe Petr Gazdíki, saadikukoja liikme Radek Vondráčeki ja Tšehhi suursaadiku Richard Kadlčákiga (ruum L240).

Kell 11.45 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Tšehhi saadikukoja esimehe Petr Gazdíki, saadikukoja liikme Radek Vondráčeki ja Tšehhi suursaadiku Richard Kadlčákiga (ruum L251).

Kell 13.30 – Eesti – Kagu-Aasia parlamendirühm kohtub Myanmari suursaadiku U Soe Nwega (ruum L240).

Reede, 20. november

Komisjonides

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: Eesti seisukohad 26. novembril toimuval ELi transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (energeetika) istungil, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 26.-27. novembril toimuval ELi linnaarengu ja territoriaalse ühtekuuluvuse eest vastutavate ministrite mitteametlikul kohtumisel, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad; Eesti seisukohad 27. novembril toimuval väliskaubanduse ministrite kohtumisel, kutsutud ettevõtlusminister Liisa Oviir; Euroopa majandus- ja rahandusliidu lõpuleviimine (viie presidendi raport), kutsutud rahandusministeeriumi ja Riigikantselei esindajad;

riigikaitsekomisjoni väljasõiduistung Ida-Virumaale – kell 9: Narva piiripunkti külastamine piiriületamisel teostatav piirikontrolli teemal; tutvumine Narva Veehoidla tammi, lüüside ja jõesängiga; kohtumine Kaitseliidu Alutaguse Maleva juhtkonna ja Narva malevkonna esindajatega; kohtumine programmis „Sinu riigi kaitse“ osalevate Ida-Virumaa eesti ja vene noortega; AS Eesti Energia Narva Elektrijaamad külastamine.

Sündmused

Kell 10.30 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser kohtub Saksamaa suursaadiku Christoph Eichhorniga (ruum L253).

Laupäev, 21. november

Kell 18 – Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder osaleb Kaitseliidu Sakala Maleva korraldataval Kaitseliidu sünnipäeva tähistamisel Saarepeedi rahvamajas.

Välislähetused

15. – 16. november
Riigikogu liige Marianne Mikko osaleb Riias parlamentidevahelisel kohtumisel, kus on kõne all audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi muutmine.

16. – 19. november
Riigikogu liige Keit-Pentus Rosimannus osaleb Euroopa julgeolekupoliitika teemalisel koolitusel Stockholmis.

17. – 18. november
Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Kopenhaagenis Taani parlamendi NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsiooni korraldatud julgeolekualasel seminaril ettekandega.

19. – 20. november
Riigikogu esimees Eiki Nestor osaleb Balti Assamblee 34. ja Balti Nõukogu 21. istungjärgul Vilniuses.

19. – 21. november
Riigikogu liige Priit Toobal osaleb üleeuroopalise liberaale ja demokraate ühendava erakonna ALDE kongressil Budapestis, Ungaris.

22. – 24. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison osaleb Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) sotsiaal-, tervishoiu ja säästliku arengu komitee istungil ja MEDICRIME’i konverentsil Pariisis.

22. – 26. november
Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kalle Palling osaleb kohtumistel Küprose ELi asjade komisjoni ja riigiasutuste esindajatega Nikosias, Küprosel.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee