Riigikogu komisjonid töötavad EFSF eelnõu parendamisega

25.09.2011Pressiteade

Riigikogu rahanduskomisjon, mis arutas täna garantii andmist Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) võlakohustustele, pidas kaalukaks õiguskantsleri seisukohta, et koos riigipoolse garantii andmisega tuleks muuta ka riigieelarve baasseadust ja teha vastava otsuse eelnõusse (90 OE) muudatused, mis tagavad Riigikogu suurema osaluse.

Eelnevast lähtuvalt otsustas rahanduskomisjon teha Riigikogu täiskogule ettepanek lõpetada teisipäeval Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse § 402 täiendamise seaduse eelnõu (95 SE) esimene lugemine. Eelnõuga nähakse ette täiendav alus garantiide andmiseks. Muudatusettepanekuid ootab rahanduskomisjon eelnõule kolmapäevaks kell 12ks.

„Me täname õiguskantslerit tema seisukohtade eest, mis aitavad kaasa tõstatatud küsimuste konstruktiivsele ja õiguspärasele lahendamisele. Õiguskantsleril on õigus algatada menetlus õigusaktide põhiseaduslikkusele vastavuse kohta alles peale nende vastuvõtmist, antud juhul on õiguskantsleri tegevus proaktiivne, ja see on igati tänuväärne,“ ütles rahanduskomisjoni esimees Sven Sester.

Riigikogu otsuse „Euroopa finantsstabiilsuse fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine” eelnõu (90 OE) vastavust põhiseadustele arutas täna ka Riigikogu põhiseaduskomisjon, mis tõdes, et põhiseadus ei keela Riigikogul varaliste kohustuste võtmist. Samas on konkreetne otsuse eelnõu põhiseadusega osalises vastuolus. Põhiseaduskomisjon asus seisukohale, et eelõu see osa, mis näeb ette garantiide andmise Vabariigi Valitsuse poolt, on põhiseaduse vastane ja vajab muutmist, sest see funktsioon kuulub Riigikogu pädevusse. Samuti tõdes komisjon, et riigieelarve baasseaduses tuleks garantiide andmine ja kasutamine täpsemalt reguleerida, samuti vajaks otsuseeelnõu vastuvõtmine Riigikogu koosseisu häälteenamust ehk 51 häält. Põhiseaduskomisjon leidis samuti, et kehtiv seadus ei anna EL asjade komisjonile pädevust sellekohaste otsustuste heakskiitmiseks, nii nagu eelnõu praegu ette näeb, ning ilmselt tuleks ka Riigikogu töö ja kodukorra seaduses edaspidiselt teha asjakohased muudatused.

Täna mõlema komisjoni istungil osalenud õiguskantsler Indrek Teder väljendas arvamust, et hetkel kehtiv riigieelarve seadus ei võimalda anda garantiisid EFSF-ile kui Luksemburgis asutatud eraõiguslikule juriidilisele isikule. Ka leidis õiguskantsler, et parlamentaarse demokraatia põhimõtetega on vastuolus see, kui Riigikogu otsustab anda garantiisid, mille tulemusena Riigikogu kaotaks võimaluse määrata tulevate aastate eelarve kulusid ning seeläbi faktiliselt minetaks võime eelarveliste otsuste kaudu teha põhimõttelisi poliitilisi valikuid. Garantiide kooskõlastamine Riigikogu EL asjade komisjonis ei tagaks õiguskantsleri hinnangul aga Riigikogu piisavat kaasatust, ja olulisemad otsused tuleks ta kinnitusel langetada Riigikogu täiskogu poolt.

Nii eelnõu (90 OE) kui ka (95 SE) on Riigikogu täiskogus esimesel lugemisel teisipäeval, 27. septembril. Rahanduskomisjoni ettepanek on mõlema eelnõu esimene lugemine lõpetada.

Ülo Mattheus
Riigikogu pressitalitus
631 6352
Ylo.Mattheus@riigikogu.ee