Uudisvoog.postimees.ee: Riigikogu eelinfo 18. – 24. aprill

14.04.2016Pressiteade

Riigikogu III istungjärgu 12. töönädal 18. – 21. aprillini

Esmaspäev, 18. aprill

Kell 15 – täiskogu istung

Riigikogu kinnitab töönädala päevakorra.

Riigikogu liikmete arupärimistele vastavad peaminister Taavi Rõivas võimaliku surve kohta Eesti-Vene piirile (nr 181) ja rahvastiku kahanemise kohta (nr 187); riigihalduse minister Arto Aas riigihalduse reformi generaalplaani ja riigimuuseumide kohta (nr 168); majandus- ja taristuminister Kristen Michal jäälõhkuja Botnica soetamise kohta (nr 173); siseminister Hanno Pevkur Murastes asuva politsei- ja piirivalvekolledži tegevuse lõpetamise ning tegevuse Paikusele üleviimise kohta (nr 189); haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi õppematerjalide riigihangete kohta (nr 175) ja eesti keele õppe edenemise kohta venekeelsetes koolides (nr 177).

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 13: seisukoha andmine Euroopa Komisjoni maksustamise vältimise vastane paketi kohta, kutsutud rahandusministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 22. aprillil toimuval eurorühma kohtumisel ja 23. aprillil toimuval mitteametlikul ELi majandus- ja rahandusnõukogu istungil, kutsutud rahandusminister Sven Sester, ja rahandusministeeriumi asekantsler Märten Ross; Eesti seisukohad 21. aprillil toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogu istungil, kutsutud siseminister Hanno Pevkur; seisukoha andmine avalik konsultatsioonile, mis käsitleb tööandja kohustust teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja; Eesti seisukohad 18.-20. aprillil toimuval mitteametlikul ELi tervise- ja sotsiaalministrite (EPSCO) kohtumisel, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski; võimalik Riigikogu otsuse eelnõu algatamine, mis sisaldab põhjendatud arvamust selle kohta, miks ELi direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi töötajate lähetamise kohta seoses teenuste osutamisega, ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele, kutsutud tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

keskkonnakomisjonis – maapõueseaduse eelnõu (213 SE), kutsutud keskkonnaminister Marko Pomerants; veeseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamine, kutsutud keskkonnaministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – kell 11.10: ülevaade haridus- ja teadusministeeriumi ettepanekutest riigi eelarvestrateegiasse, kutsutud haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE); Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (219 OE);

maaelukomisjonis – olukorrast Eesti piima- ja sealihatootmises, kutsutud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja, Eesti Põllumeeste Keskliidu ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad;

majanduskomisjonis – kell 11.10: riigihangete seaduse eelnõu (204 SE), kutsutud riigihalduse minister Arto Aas; Eesti seisukohad ELi gaasivarustuskindluse paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni avaliku konsultatsiooni dokumendi kohta, mis käsitleb rongireisijate õigusi ja kohustusi, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile; riigivaraseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (171 SE);

rahanduskomisjonis – käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (192 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse (184 SE); Riigikogu otsuse “Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2016. – 2018. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu algatamine; kohtumine Eelarvenõukogu esindajatega;

riigikaitsekomisjonis – rahvusvaheliste kokkulepete mõju heidutuse teostamisele, kutsutud kaitseministeeriumi ja välisministeeriumi esindajad; Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja riigikaitseliste sundkoormiste seaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE); riigikaitsekomisjoni Prantsusmaa visiidiks ettevalmistav ülevaade Prantsusmaa kaitsepoliitikast ja Eesti-Prantsuse suhetest ning kaitsekoostööst, kutsutud kaitseministeeriumi ja välisministeeriumi esindajad;

sotsiaalkomisjonis – kell 11.10: perehüvitiste seaduse eelnõu (217 SE), kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna; heaolu arengukava 2016 – 2023, kutsutud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning tervise-ja tööminister Jevgeni Ossinovski;

väliskomisjonis – Eesti seisukohad 19. aprillil toimuval ELi välisasjade nõukogu (kaitseministrid) istungil, kutsutud kaitseministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – kell 11.15: korteriühistu vaidluse lahendamise seaduse eelnõu (187 SE), kutsutud algataja esindaja Riigikogu liige Mihhail Korb;

julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjonis – kell 13.30: parlamentaarse järelevalve meetmete tõhustamise küsimused; kaitsepolitseiameti jälitus- ja teabetoimikute seaduslikkuse kontrollakti arutelu;

korruptsioonivastases erikomisjonis – kell 13.30: kohtumine korruptsioonivastase seaduse rakendamise teemal Sihtasustuse Keskkonnainvesteeringute Keskus esindajatega; huvide deklaratsioonide kontrolltoimingute tulemustest (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 13.30: Riigikontrolli analüüsi „Omavalitsuse audititest tehtud olulisemate soovituste täitmise ülevaade“ arutelu, kutsutud Riigikontrolli esindajad; raporti „Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis“ hetkeolukorrast ülevaade; ülevaade 11.-12. aprillil Pariisis toimunud fiskaalpoliitika OECD aastakoosoleku arutelust (ruum L263).

Sündmused

Kell 14 – Riigikogu esimees Eiki Nestor avab iga-aastase muinsuskaitsekuu (Paks Margareeta).

Kell 12.30 – rahanduskomisjoni liikmed kohtuvad Ukraina parlamendi Eesti sõprusrühmaga (ruum L241).

Teisipäev, 19. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 1 eelnõu: lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (161 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: Riigikogu otsuse “Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks“ muutmine” eelnõu (194 OE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE); tulumaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (186 SE).

Kell 14 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – kell 13: väljasõiduistung AS-i A.L.A.R.A, kus tutvutakse radioaktiivsete jäätmete vastuvõtmise ja hoiustamisega, kutsutud keskkonnaministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad;

kultuurikomisjonis – säilituseksemplari seaduse eelnõu (157 SE), kutsutud kultuuriministeeriumi esindajad;

maaelukomisjonis – kalandusturu olukord ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahendite kasutamine, kutsutud maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron;

majanduskomisjonis – väljasõiduistung Eesti Kaubandus-Tööstuskotta;

põhiseaduskomisjonis – Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ettekanne isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seaduse täitmisest 2015. aastal, kutsutud Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep; erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (208 SE), kutsutud justiitsministeeriumi erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esindajad; Riigikogu liikme staatuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (181 SE);

rahanduskomisjonis – väljasõiduistung ASi Tallinna Lennujaam;

riigikaitsekomisjonis – riigikaitsekomisjoni tellitud uuringu „NATO tegevus strateegilise tasakaalu tugevdamisel Balti mere piirkonnas” tutvustamine, kutsutud Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuse teadurid Kalev Stoicescu ja Henrik Praks. Istung on avalik, toimub veebiülekanne http://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/#/video=2 (konverentsisaal).

sotsiaalkomisjonis – infosüsteemide valmisolek töövõimereformi rakendamiseks, kutsutud sotsiaalministeeriumi, töötukassa, sotsiaalkindlustusameti ja e-tervise sihtasutuse esindajad; arvamuse andmine põhiseaduskomisjonile vanemahüvitise seaduse § 3 lõike 7 kooskõla kohta põhiseadusega, kutsutud sotsiaalministeeriumi esindaja (ruum L333);

väliskomisjonis – Eesti seisukohad ELi gaasivarustuskindluse paketi kohta, arvamuse andmine ELi asjade komisjonile, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;

õiguskomisjonis – uimastipoliitika arutelu, kutsutud siseministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad;

Tallinna sadama uurimiskomisjonis – kell 16: AS Tallinna Sadama endise nõukogu liikme kuulamine nõukogu tööga seotud küsimustes; majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi endise kantsleri kuulamine AS Tallinna Sadama aktsiate valitsemisega seotud küsimustes (ruum L332).

Sündmused

Kell 18 – Riigikogu esimees Eiki Nestor kohtub akadeemiliste organisatsioonidega (Roosikrantsi 3).

Kolmapäev, 20. aprill

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 3 eelnõu: ravimiseaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE); tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE); käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (192 SE).

Teine lugemine – 1 eelnõu: karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (191 SE).

Esimene lugemine – 2 eelnõu: sunniviisilise töö konventsiooni 2014. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (190 SE); tubakaseaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE).

Komisjonides

riigieelarve kontrolli erikomisjonis – kell 9: Riigikontrolli kontrolliaruande tutvustus, kutsutud Riigikontrolli esindajad (ruum L263).

Sündmused

Kell 10 – 12 – ELi asjade komisjoni korraldatud arutelu „Aasta rändekriisi algusest,“ kutsutud on president Toomas Hendrik Ilves, Riigikogu esimees Eiki Nestor, välisminister Marina Kaljurand, rändeekspert Uku Särekanno, teemaga tegelevate MTÜ-de esindajad ning teemat kajastavad ajakirjanikud (Valge saal).

Kell 10 – 13.40 – foorumi „Kohalike omavalitsuste reform – kas seekord õnnestub?“ avavad Riigikogu esimees Eiki Nestor, Riigikogu kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees Aivar Kokk ja MTÜ Polis asepresident Sulev Lääne. Sõna võtavad põhiseaduskomisjoni esimees Kalle Laanet, riigihalduse minister Arto Aas, Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees Kurmet Müürsepp, Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees Taavi Aas ning kõikide Riigikogu fraktsioonide esindajad (konverentsisaal).

Kell 13 – Eesti-Aserbaidžaani parlamendirühm kohtub Aserbaidžaani suursaadiku Murad N. Najafbayliga (ruum L 241).

Kell 13.30 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Ukraina parlamendi Eesti sõprusrühmaga.

Neljapäev, 21. aprill

Kell 10 – täiskogu istung

Riigikohtu liikme Nele Parresti ametivanne.

Teine lugemine – 1 eelnõu: keskkonnaseire seaduse eelnõu (100 SE).

Kell 14 – komisjonides istungid

põhiseaduskomisjonis – kell 12: riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (202 SE), kutsutud kaitseminister Hannes Hanso;

riigikaitsekomisjonis – kell 13: Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranipoliitika elluviimine, kutsutud kaitseminister Hannes Hanso. Istung on avalik, toimub veebiülekanne http://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/#/video=2 (konverentsisaal).

Sündmused

Kell 12.45 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb kohtumisel Ameerika Ühendriikide suursaadiku James D. Melvillega.

Reede, 22. aprill

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10: ülevaade ELi finantsvahendite 2014-2020 kasutamisest, kutsutud rahandusministeeriumi esindajad; seisukoha andmine ELi gaasivarustuskindluse paketi kohta, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ando Leppiman, Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Sündmused

Kell 11 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas asetab veteranipäevale pühendatud üritusel pärja Afganistanist Camp Bastionist toodud mälestusmärgi juures (Paldiski).

Laupäev, 23. aprill

Kell 10.45 – 16 – Riigikogu avatud uste päeval toimuvad tasuta kontserdid, nukuteatri etendused, ekskursioonid, kohtumised Riigikogu liikmetega, infotund valitsuse liikmetega ja mälumäng. Osalevad Riigikogu esimees Eiki Nestor, Riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder ja Riigikogu liikmed. Lisainfo http://www.riigikogu.ee/infoallikad/fookusteemad/riigikogu-lahtiste-uste-paev-23-04-2016/

Välislähetused

17. – 22. aprill

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marianne Mikko ja liikmed Eerik-Niiles Kross (17.-20.04), Andres Herkel (19.-22.04), Jaak Madison (17.-20.04) ja Raivo Aeg (17.-21.04) osalevad ENPA kevadistungjärgul Strasbourgis, Prantsusmaal.

17. – 22. aprill

Riigikogu liige Anne Sulling osaleb Rahvusvahelise Kosmoseülikooli Executive koolitusprogrammis Strasbourgis, Prantsusmaal.

18. aprill

Riigikogu liige Urve Tiidus osaleb parlamentide vahelisel TAXE 2 komisjoni koosolekul (Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect) Brüsselis, Belgias.

18. – 20. aprill

Riigikogu liige Helmen Kütt osaleb ülemaailmsel inkontinentsuse foorumil „Jätkusuutlik tervishoid ja sotsiaalhoolekanne: pidamatuse hooldus iseseisva ja väärika toimetuleku võimaldamisel“ Berliinis.

19. – 21. aprill

Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Balti sümpoosionil 2016 „Euroopa eelised“ ja kohtumistel Londonis.

20. – 22. aprill

Riigikogu liige Juhan Parts osaleb rahvusvahelisel konverentsil “Eesti majanduse ime, kogemus Ukrainale” Kiievis, Ukrainas.

22. – 25. aprill

Riigikogu liige Mati Raidma osaleb rahvusvahelisel genotsiidivastasel foorumil Jerevanis, Armeenias.

24. – 28. aprill

ENPA Eesti delegatsiooni liige Eerik-Niiles Kross osaleb ENPA vaatlejana Makedoonia parlamendivalimiste eelmissioonil Skopjes, Makedoonias.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
kati.varblane@riigikogu.ee
Päringud: press@riigikogu.ee