Riigikogu eelinfo

06.06.2013Pressiteade

Eelinformatsioon 10. – 16. juunini

Riigikogu V istungjärgu 17. töönädal 10. – 13. juunini

Esmaspäev, 10. juuni

Kell 15 – täiskogu istung, kus kinnitatakse 17. töönädala päevakord. Riigikogu liikmete arupärimisele praktiliste õppeainete töövahendite ja -ohutuse kohta (nr 336) vastab haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

Riigikogu liikmete kõnesoovide korral toimub vaba mikrofon.

Kell 11 – komisjonide istungid

keskkonnakomisjonis – keskkonnajärelevalve seaduse täiendamise seaduse eelnõu (443 SE); välisõhu kaitse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (434 SE); arvamus Eesti seisukohtade osas Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõule, mis puudutab seisukohtade võtmist HELCOMis ja IMOs Läänemere lämmastikoksiidide heite kontrollimise alaks nimetamist.

kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE); õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE); muuseumiseaduse eelnõu (374 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE); kell 16 algab kultuurikomisjonis täiendav istung, kus on arutusel põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE);

maaelukomisjonis – toidu-uuringu tutvustus;

majanduskomisjonis – kell 11.10 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi osas, mis puudutab mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamist suurte äriühingute ja kontsernide poolt; Riigikogu põhjendatud arvamuse otsuse eelnõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt, subsidiaarsuse põhimõttele mittevastavuse osas (OE 445) arutelu;

põhiseaduskomisjonis – kell 11.15 arvamus Euroopa Komisjoni teatisele “Ettevalmistused 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks: valimiste veelgi demokraatlikum ja tõhusam korraldus”; sissejuhatav arutelu rahvaalgatuse regulatsiooni väljatöötamiseks; Riigikohtule arvamuse andmine riigilõivuseaduse sätete põhiseaduspärasuse kohta ;

rahanduskomisjonis – ülevaade Euroopa Liidu juurdepääsupiiranguga dokumentide menetlemisest; finantsinspektsiooni seaduse ja investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (430 SE), (ruum L 333);

riigikaitsekomisjonis – korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu (424 SE);

sotsiaalkomisjonis – rahvatervise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (436 SE); laste kaasamist relvakonfliktidesse käsitleva lapse õiguste konventsiooni fakultatiivprotokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (442 SE); riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (435 SE);

väliskomisjonis – arvamus Eesti seisukohtade osas kaubanduse kaitsevahendite moderniseerimist käsitlevate Euroopa Komisjoni teatise ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõu kohta;

õiguskomisjonis – pärimisseaduse, notari tasu seaduse, notariaadiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (440 SE); kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (441 SE); karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tolliseaduse ja vangistusseaduse muutmise seaduse eelnõu (393 SE);

korruptsioonivastases komisjonis – kell 13.30 kohtumine Tartu Ülikooli kriminoloogia professori Jüri Saarega, arutusel on 2012/2013. aasta Eesti inimarengu aruande korruptsiooniartikkel (ruum L 332);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 13 raporti projektile “Kohalike teede hoiu korraldamine” informatsiooni kogumisega seotud küsimused, kutsutud Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti, siseministeeriumi, rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad (ruum L 333), istung on avalik, otseülekanne aadressil: http://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

Kohtumised ja üritused

Kell 12 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti Piibliseltsi 200. aastapäeva tähistamise ürituste pidulikul avamisel (Mustpeade maja).

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Rahvusvahelise Lions Organisatsiooni teise asepresidendi Joseph (Joe) Prestoniga, kohtumisest võtavad osa ka Riigikogu liikmed Sven Sester, Meelis Mälberg, Viktor Vassiljev, Kaja Kreisman.

Kell 16 – Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Marianne Mikko kohtub Euroopa Komisjoni vanemametnikega.

Kell 17.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma külastab Eesti Külaliikumise Kodukant Aasta küla 2013 konkursi hindamiskomisjoni koosseisus Ääsmäe ja Tagametsa külasid Harjumaal.

Teisipäev, 11. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine: Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (382 SE).

Teine lugemine: karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (413 SE).

Esimene lugemine – 3 eelnõu: Rahvusraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE), Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riikliku matusetoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (417 SE) ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (418 SE).

Komisjonides

keskkonnakomisjonis – kell 13 väljasõiduistung Keskkonnainvesteeringute Keskusesse, tutvumine asutuse tegevusega;

kultuurikomisjonis – kell 14 põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (340 SE);

maaelukomisjonis – kell 13 avalik istung, arutusel on maaelu arengu kava (MAK) 2014 – 2020 eesmärgiga saada ülevaade valdkonna erinevate liitude ja ühenduste seisukohtadest ning probleemidest seoses uue MAKiga, ettekannetega esinevad põllumajandusministeeriumi, Põllumajandus-Kaubanduskoja, Põllumeeste Keskliidu, Talupidajate Keskliidu, LEADER Foorumi, Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni EVEA, Keskkonnaühenduste Koja ja mahetootjate esindajad (ruum L 262);

majanduskomisjonis – kell 14 reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (426 SE); Eesti seisukohad Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu osas, mis puudutab seisukohtade võtmist HELCOMis ja IMOs Läänemere lämmastikoksiidide heite kontrollimise alaks nimetamise kohta;

rahanduskomisjonis – kell 14 rahandusministeeriumi ülevaade kogumispensionide seadusega seonduvatest teemadest; kohtumine Tarbijakaitseameti esindajaga (ruum L 333);

riigikaitsekomisjonis – kell 14 väljasõiduistung Kirde Kaitseringkonda tutvumaks Tapal asuva suurtükiväe-, õhutõrje-, pioneeripataljoni, staabi- ja tagalakeskusega, samuti külastatakse rahvusvahelise suurõppuse Sabre Strike juhtstaapi;

sotsiaalkomisjonis – kell 13.45 riiklike peretoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (399 SE); tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE); kohtumine rinnaga toitmise edendamise Eesti komitee esindajatega;

Üritused

Kell 16 – Riigikogu esimees Ene Ergma külastab Eesti Külaliikumise Kodukant Aasta küla 2013 konkursi hindamiskomisjoni koosseisus Ingliste külade piirkonda Raplamaal.

Kolmapäev, 12. juuni

Kell 13 – infotund

Kell 14 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 4 eelnõu: veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE), välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (354 SE), kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE) ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse § 22 muutmise seaduse eelnõu (334 SE).

Teine lugemine – 5 eelnõu: ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (429 SE), Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (432 SE), söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (431 SE), välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (425 SE) ning muuseumiseaduse eelnõu (374 SE).

Kohtumised ja üritused

Kell 10.30 – Statistikaamet tutvustab Riigikogu teabekeskuse saalis 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) peamisi tulemusi: REL 2011 projektijuht Diana Beltadze annab ülevaate Eesti püsielanike rahvuse, kodakondsuse ja emakeele valdkonnast, metoodikajuht Ene-Margit Tiit räägib, milline on Eestis põlisrahvastiku osatähtsus, kui palju eestlasi on sündinud väljaspool Eestit ja mis vanuses nad on, aga ka sellest, kuidas on muutunud elanikkonna perekonnaseis ja laste arv eelmise loendusega võrreldes.

Kell 17 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv kohtub Armeenia ajakirjanike delegatsiooniga (Valge saal).

Neljapäev, 13. juuni

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmas lugemine – 2 eelnõu: karistusregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (413 SE) ja välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (425 SE).

Teine lugemine: konkurentsiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (321 SE).

Komisjonides

kultuurikomisjonis – kell 14 algab Riigikogu konverentsisaalis avalik ühisistung koos majandus- ja sotsiaalkomisjoniga ning koostöös Arengufondiga teemal “Nutikas spetsialiseerumine – kas tõeline riiklik strateegia või lihtsalt veel üks paber?”, ettekannetega esinevad Arengufondi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad, otseülekanne aadressil: http://www.riigikogu.ee/index.php?id=173840

majanduskomisjonis – kell 14 ühisistung (vt kultuurikomisjonis);

põhiseaduskomisjonis – kell 13.15 arutelu topeltkodakondsuse teemal, kutsutud siseminister Ken-Marti Vaher ning välisminister Urmas Paet; väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse ja Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmise seaduse eelnõu (444 SE);

riigikaitsekomisjonis – kell 13.15 otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis” eelnõu (437 OE);

riigieelarve kontrolli komisjonis – kell 8.30 Riigikontrolli uue auditiaruande tutvustus;

sotsiaalkomisjonis – kell 14 ühisistung (vt kultuurikomisjonis);

Kohtumised ja üritused

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad programmi “Minu riik” 11. tööaasta pidulikul lõpetamisel (Riigikogu teabekeskus).

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb ettekandega saate “Hallo, Kosmos!” 3. sünnipäeva tähistamise üritusel (Kino Sõprus).

Reede, 14. juuni

Euroopa Liidu asjade komisjonis – kell 10 Eesti seisukohad 20. juunil toimuval eurogrupi kohtumisel ja 21. juunil toimuval majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) istungil, kutsutud rahandusminister Jürgen Ligi; informatsioon ja seisukohad Portugali finantsabiprogrammi 7. ülevaatuse ja vastastikuse mõistmise memorandumi muudatuste kohta; seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõule, mis puudutab mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamist suurte äriühingute ja kontsernide poolt; Riigikogu otsuse eelnõu “Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt, mittevastavusest subsidiaarsuse põhimõttele” (OE 445); seisukoha andmine Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse eelnõule, milles käsitletakse ELi õiguskaitsekoostöö ja koolituse ametit; seisukoha andmine Euroopa Komisjoni teatisele “Ettevalmistused 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks: valimiste veelgi demokraatlikum ja tõhusam korraldus”; seisukoha andmine nõukogu otsuse eelnõule HELCOMis (Helsingi Komisjon) ja IMOs (Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon) seisukohtade võtmiseks, mis puudutab Läänemere määramist lämmastikoksiidi heitmete kontrolli piirkonnaks (NECA);

Kohtumised ja üritused

Kell 12 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga leinapäeva mälestustseremoonial Lindamäel.

Kell 14.20 – Ene Ergma kohtub Eestisse visiidile saabuva Moskva ja kogu Venemaa patriarhi Kirilliga.

Välislähetused

8. – 13. juunini

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb Ameerika Ühendriikides Washingtonis Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimeeste kohtumistel USA Kongressi ja valitsuse liikmetega, aga ka Rahvusliku Julgeolekunõukogu esindajatega, samuti külastatakse Pentagoni. Arutusel on Põhja- ja Baltimaade ning Ameerika koostöö ning üle-Atlandilised suhted laiemalt. Käsitletakse ka olukorda Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas, Põhja-Koreas jpm.

10. – 17. juunini

Riigikogu liikmed Imre Sooäär ja Remo Holsmer (12. – 16.06) osalevad Hiinas Jiangsu provintsis Wuxis toimuval 6. majandusliku globaliseerumise teemalisel konverentsil (Global Outsourcing Summit).

13. – 15. juunini

Riigikogu aseesimees Jüri Ratas osaleb Prantsusmaal Nantes’is Euroopa Rohelise pealinna (European Green Capital) auhinna tseremoonial ja galal, samuti Rohelise pealinna töötoas.

7. juuni 2013

Riigikogu pressitalitus

Margit Liivoja

pressisekretär, tel 631 6353