ISAMAA Tallinna 2021 KOV valimiste programm

„PLATS PUHTAKS“
ISAMAA erakonna programm
Tallinnas KOV valimisteks 2021

 

Hea programmi lugeja,

Kakskümmend aastat on Keskerakond juhtinud Tallinna venemeelselt ja korruptiivselt. See on pidurdanud linna arengut, ohustanud Eesti julgeolekut ning pole arvestanud linnakodanike huvidega. On aeg lüüa plats puhtaks üheparteivõimust ning tuua pealinna tagasi isamaalised väärtused. 

Tallinn peab olema linn, kus väärtustatakse eestimeelsust, eesti keelt ja ausat asjaajamist. Linn, kus seistakse eakate, tööinimeste, lastega perede ja koduomanike huvide eest.

Tallinn peab olema Euroopa kõige peresõbralikum linn. Linn, kuhu tahavad elama tulla ja peret luua eestlased teistest riikidest ning kuhu tahavad elama jääda tänased noored tallinlased.

Linnavõimu ülesanne on pakkuda parimaid võimalikke teenuseid linna inimestele. Selleks, et linn oleks jõukas, peab Tallinnast saama rahvusvaheline ettevõtluslinn, mis soodustab uusi, tarku investeeringuid ja loob kõrgepalgalisi töökohti. Siinkohal on oluline ühendada Tallinn Soome pealinna Helsinkiga, et meie regioonist saaks Läänemere keskus.

Me viime Tallinna tulevikku uute värskete ideede ja ausa linnajuhtimisega ning lõpetame Keskerakonna üheparteivõimu meie pealinnas!

 

SISUKORD

Eesti meelne ja eesti keelne linn
Koduomanike linn
Ausalt juhitud linn
Anname otsustusõiguse tagasi elanikele
Euroopa digipealinn
Talsinki täna!
Kaasaegne linnaruum
Rohepööre linnaruumis
Ettevõtluslinn
Haridus ja noorte linn
Huviharidus
Kultuur
Sport
Euroopa kõige peresõbralikum linn
Sotsiaal hoolekanne Tallinna elanikele
Rahvatervis
Vanemaealistest, eakatest ja abivajajatest hooliv linn
Koroonavaba Tallinn
Linnaosade põhised ettepanekud

 

EESTIMEELNE JA EESTIKEELNE LINN 

Tallinn peab olema eestimeelne linn. Praegune keskerakondlik linnavõim ei seisa vastu Kremli mõjutustegevusele, võideldakse eestikeelse haridussüsteemi vastu ning ei panustata vene koolide õpetajate eesti keele oskusesse. On aeg see julgeolekuoht Tallinnas lõpetada.

 • Viime venekeelsed lasteaiad ja koolid üle eestikeelsele õppele.
 • Tallinnasse ei tohi tekkida getosid. Seisame vastu kontrollimatule sisserändele ja eesti keelt mitte rääkivate kõrge kuritegevuspotentsiaaliga piirkondade tekkele.
 • Isamaa seisab eestikeelse linnaruumi eest. Kehtestame eesti keele kaitse plaani Tallinnas. Nimetame ametisse eraldi eesti keele abilinnapea, kes vastutab eestikeelsele õppele ülemineku eest ning tagab, et linna asutustes ja avalikus ruumis järgitaks keelenõudeid. Tallinn peab olema teenuste kvaliteedi osas eeskujuks kõigile teistele linnadele.
 • Tagame koostöös Keeleametiga eesti keele ja eestikeelse õppe nõuete täitmise linna haridusasutustes. Vabastame ametist eesti keelt mittevaldavad koolijuhid.
 • Tunnustame ja propageerime Kaitseliitu astumist ning vabatahtlikku tööd päästja või abipolitseinikuna. Toetame isamaalisi liikumisi.
 • Loome Tallinna Tagasirändefondi, et toetada maailmas olevate eestlaste naasmist Tallinna, et linna elanike enamuse moodustaks eestlased.
 • Lõpetame linnavalitsuse venekeelsed pressikonverentsid.
 • Võtame volikogu otsusega ära Tallinna aukodaniku staatuse Tallinna okupeerinud nõukogude sõjaväe juhtidelt.
 • Kõrvaldame Maarjamäel Tallinna okupeerinud nõukogude okupatsioonivägede üksuste tänutahvlid ja kujundame Maarjamäe mälupaigaks, kus mälestatakse okupatsioonikuritegusid. Oleme vastu memoriaali pühadust kahjustavatele tegevustele ja ehitistele.
 • Kehtestame Tallinna leinapäevana märtsipommitamise mälestuspäeva.
 • Loome rahvuslike mustrite programmi, et ühistud ja avalikud hooned saaksid majade seintele rahvusmustrid ning avalikus ruumis oleks eestimeelne keskkond.
 • Tagame, et linnaruumi avalikud sildid oleksid valdavalt eestikeelsed.

 

KODUOMANIKE LINN

Tallinn peab olema koduomanike linn. Seisame vastu uutele kohalikele ja riiklikele maksudele, mis kahjustavad koduomanike huve. Oleme vastu maamaksu tõusule Tallinnas ning riigi tasemel seisame vastu aktsiisitõusudele.

 • Käivitame eramajade renoveerimistoetuse programmi ning kolmekordistame kortermajade renoveerimiseks ette nähtud linnapoolsed toetused.
 • Tallinn peab soodustama kodu omamist, mitte üürnikuks olemist. Loome võimalused munitsipaalüüripindade ostuks, luues eelisõiguse üürnikele.
 • Toetame linna elamispinnajärjekorra kaotamist, toetades munitsipaaleluruumide asemel turul korterite rendi osalist kompenseerimist abivajajatele.
 • Lõpetame koduomanike teoorjuse ja tagame, et omavalitsustele kuuluvatel kõnni- ja kergteedel hoolitseks lume- ja libedustõrje eest omavalitsus, mitte eraomanik.
 • Toetame Tallinna koduomanikelt aastate jooksul põhjendamatult kõrge vee hinnaosa kompenseerimist Tallinna Vee poolt.
 • Isamaa seisab selle eest, et head kodud oleksid inimestele kättesaadavad. Selleks toetame energiatõhusust, vähendame kinnisvaraarendusega kaasnevat bürokraatiat ja soodustame uute kodude ehitamist.  

 

AUSALT JUHITUD  LINN 

Korruptsioon Tallinnas pole kuhugi kadunud, vaid aasta-aastalt näeme korruptiivse käitumise tolereerimist ning sellele kaasa aitamist.

Isamaa tagab, et linna juhitakse korruptsioonivabalt, tulevikku vaatavalt ja linlasi kaasavalt. Ohjeldame bürokraatiat, et arendada majandust. Selleks loome algoritmipõhised teenused, kehtestame kiiremad menetlusajad avalduste ja planeeringute menetlemisel, vähendame poliitiliste ametikohtade arvu ning depolitiseerimine linna äriühingute nõukogud.

 • Isamaa seisab ausate ja avalike valitsemispõhimõtete eest ning on vastu korruptsioonile ja ringkäendusele.
 • Loome volikogus linnavõimudest sõltumatu korruptsioonivastase erikomisjoni, mille ülesandeks on pakkuda lahendusi korruptsiooni lõplikuks väljajuurimiseks Tallinnas.
 • Rakendame täismahus korruptsioonivastase tegevuskava. Teeme lõpu korruptsioonile selle kuriteo kõikides vormides.
 • Rakendame head juhtimistava. Kutsume abilinnapead ja linnavolinikud linna äriühingute ja sihtasutuste nõukogudest tagasi ning asendame nad valdkonna asjatundjatega.
 • Lõpetame ühe erakonna ainuvõimu ja depolitiseerime linnaametid. Ametnikke tuleb palgata erialaste oskuste, mitte erakondliku kuuluvuse alusel. Linna juhtivad ametikohad tuleb täita läbi tähtajaliste lepingute ja avalike konkursside.
 • Vabastame linna ametiasutuste palgalt inimesed, kes on linnaametis korruptsioonis süüdi mõistetud.
 • Lõpetame kompensatsiooni maksmise juhtivatel kohtadel koondatutele, kes võetakse taas linna palgale tööle. kui antud isikud asuvad kahe aasta jooksul taas tööle Tallinna linna ametikohale või Tallinna omanduses olevatesse ettevõtetesse, siis seame taas tööle võtmise tingimuseks kompensatsiooni tagastamise.
 • uudame linnajuhtimise tõhusamaks ja vähendame linnavalitsuse koosseisu 15%. Selleks kaotame ära dubleerivad ametikohad.
 • Linnavara ausaks ja läbipaistvaks müügiks tuleb kasutada ainult enampakkumiste vormi.
 • Isamaa taunib ehitiste tagantjärgi seadustamist. Selleks tõhustame oluliselt linna ehitusjärelvalvet ning eelistame seaduskuulekaid kodanikke ning nende poolt teostatud planeeringuid.

 

ANNAME OTSUSTUSÕIGUSE TAGASI ELANIKELE

 • Isamaa seisab Tallinna elanike suurema otsustusõiguse ja -vabaduse eest. Kohaliku elu küsimuste otsustamine kohalikul tasandil võimaldab kuulata tallinlaste soove ja muresid.
 • Linnavolikogu peab olema sisuliste arutelude ja otsuste koht, mitte linnavalitsuse kummitempel. Arutellu tuleb kaasata valdkondade eksperdid ja huvigrupid, sealhulgas linna kogukondade ja asumite esindajad.
 • Suurendame linnaosade iseseisvust ja otsustusõigust ning lõpetame linnaosakogude tasalülitamise. Tallinna linnaosakogudel peab olema vetoõigus olulistes oma linnaosa puudutavates küsimustes.
 • Suurendame elanike otsustusõigust kaasava eelarvega. Igal aastal suunatakse vähemalt 1% linnaeelarvest (ca 8 miljonit eurot) projektidesse, mille valivad hääletuse teel välja linnakodanikud.
 • Loome Tallinna Linnavolikogu juurde eakate ning lastega perede nõukojad. Jätkame noortevolikogu tegevuse toetamist.

 

EUROOPA DIGIPEALINN

 • Isamaa seisab innovatsiooni eest. Tallinn peab ennast murdma SmartCity („Targa linna“) TOP10 hulka. Nutikaid lahendusi peab rakendama koostöös erasektoriga kõikjal linna asjade korraldamises: avaliku ruumi planeerimisel, ringmajanduses, transpordisüsteemi ja ühistranspordi kavandamisel, hoonete energiatõhusaks muutmisel, kohaliku hariduselu, tervishoiu ja sotsiaalteenuste korraldamisel.
 • Muudame linna ametiasutused sisemiselt paberivabaks ning tagame, et kõik pakutavad teenused on igal ajal digitaalselt kättesaadavad. Teeme koostööd Tallinna Tehnikaülikooli targa linna keskusega, et rakendada nutikaid lahendusi linnakorralduses.
 • Kõikjal Tallinnas on kättesaadav tasuta kvaliteetne avalik internet.
 • Planeeringute ja teiste linnavalitsuse ametlike toimingute menetlemine peab olema veebist lihtsasti leitav ja jälgitav ning teostatud kiiresti ja bürokraatiavabalt.
 • Tallinn peab tegutsema aktiivselt tarkade investeeringute linna toomisel, et meil oleks kõige rohkem IT investeeringuid inimese kohta maailmas.
 • Töötame välja programmi koostöös riigiga rahvusvaheliste organisatsioonide peakorterite toomiseks Tallinna ning rahvusvaheliste konverentsiürituste korraldamiseks.

 

TALSINKI TÄNA! 

Läänemere suurimaks keskuseks saamiseks peab Tallinn looma uusi ja innovatiivseid koostöölahendusi naabritega. Investeeringute ja töökohtade loomiseks Tallinnasse viime ellu Talsinki kaksiklinna idee ning muudame Tallinna taaskord edukaks rahvusvaheliseks merelinnaks, mis on meremajanduse veduriks.

 • Tallinna arengu hüppelauaks on kahe pealinna ühendamine. Talsinki kaksiklinn kujuneks üheks olulisemaks Läänemere ärikeskuseks, mis tänu Tallinna ja Helsingi juba olemasolevale tugevale tehnoloogiakesksusele saavutaks sünergiliselt maailmas märkimisväärse positsiooni tehnoloogiaäri ajamiseks ning kujutaks endast ka tugevat finantsvaldkonna konkurenti Stockholmile. Kaksiklinnast kujuneks Põhja-Euroopa suurlinn, maailma parima ja püsivalt otselendudega kaetud lennujaamaga, mis oleks majanduse, kultuuri, tehnoloogia ja turismipiirkonna tõmbekeskus.
 • Kaksiklinn peab olema reaalsus juba täna, selleks loome kestva ja tiheda koostöö Helsinki linnaga Talsinki brändi välja töötamiseks ning aktiivseks kahepoolseks kõikehõlmavaks rakendamiseks. Alustame koheselt kõigi kahe linna süsteemide ühildamist ning seda mõlema linna poolt pakutavate teenuste ulatuses.
 • Kaksiklinna tekke soodustamiseks peame oluliseks kiiremas korras välja töötada Tallinn-Helsinki tunneli projekt ning see ka ellu viia.
 • Peame oluliseks paremat koostööd riigi ja pealinna regiooni omavalitsustega.

 

KAASAEGNE LINNARUUM

Planeerime linnaruumi tervikuna. Linnaruumi kujundamine peab muutma linna turvalisemaks, kodusemaks ja keskkonnasõbralikumaks. Arvestama peab tulevikusuundumuste ning erinevate linnaosade ja piirkondade eripäradega. Planeeringud peavad valmima koostöös kohalike elanikega ja omama linnaosakogu toetust.

 • Planeeringute menetlus peab olema oluliselt kiirem (s.h ka ebasobivate planeeringute tagasi lükkamine) ja inimsõbralikum. Kehtestame planeeringutele kindlad ajalised raamid ning jälgime nendest kinnipidamist. Kaasame elanikke juba projekteerimise menetlemise staadiumis.
 • Võitleme “katkise akna” probleemiga. Peremeheta kinnistud peavad olema valvatud ja esimesel võimalusel korda tehtud. Tühermaad tuleb muuta turvaliseks ja leida neile rakendus.
 • Toetame ajalooliste hoonete taastamist ning mitmekesise linnaarhitektuuri arendamist. Me ei toeta uusarendusi, mis kahjustavad ajaloolisi ja miljööväärtusega piirkondi. Seisame vastu Lauluväljaku ümbruse täisehitamisele.
 • Tallinn peab olema turvaline linn. Seame eesmärgiks, et Tallinnas ei hukkuks liiklusõnnetuses aasta jooksul mitte ühtegi inimest.
 • Kesklinna ja kiiresti kasvavate linnaosade liikluskoormuse leevendamiseks viime osa liiklusest maa alla, kasutades värskeid analüüse ja uudseid lahendusi, leiame lahendused ka ummikuprobleemidele.
 • Soodustame lamellrehvide kasutamist Tallinnas.
 • Uuendame ajale jalgu jäänud ühistranspordiskeemi, et see vastaks linnaosade muutunud nõudmistele.
 • Ühendame Tallinna linna ja Harju maakonna ja Helsinki ühistranspordi piletisüsteemi.
 • Avame linna merele. Mereäärne promenaad peab ulatuma ühest linna otsast teise ehk Kakumäest Meriväljani. Sadama-alade arendus peab toimuma põhimõttel, et linlastel oleks ligipääs rannaaladele ning erinevad võimalused vaba aja veetmiseks.
 • Soodustame väikelaevade sadamakohtade ja slippide ehitamist, et igal linnaelanikul oleks pääs paadiga merele.
 • Kujundame linnaruumi põhimõttel, et liikumises on eelisseisund jalakäijatel, jalgratturitel, muudel kergliikuritel ning ühistranspordil.
 • Tallinna rattastrateegia tuleb viia ellu sihipäraselt ning rattateed peavad moodustama linnas terviku. Sel puhul toetame linnaelanikke uue jalgratta ostmisel 100 euroga.
 • Ehitame jalgratturitele mõeldud liftid suure kõrguste vahega piirkondadesse (Nõmme mäe nõlv, Lasnamäe tõus).
 • Kergliiklusteede ääres, ilusates kohtades, kus inimesed soovivad istuda, peavad olema pingid ja prügikastid vähemalt iga 300 meetri tagant.
 • Kogu avalik ruum, sealhulgas lasteaedade ja koolide hoovid, pargid, terviserajad jms peavad olema valgustatud. Energia kokkuhoiuks paigaldame ainult LED valgusteid.
 • Parkide juurdepääsuteed ja trepid teeme korda. Puhkealad peavad olema ligipääsetavad ka liikumispuudega inimestele, eakatele ja lastega peredele.
 • Erivajadustega inimestel peavad linnaruumis liikumiseks olema teistega võrdsed võimalused. Samuti peavad neile olema ligipääsetavad kõik linnaasutused ja kõnniteedele üleminekud.
 • Vahetame välja vanaks jäänud pargipuud (Kadriorus, Kaarli puiesteel ja mujal) ning istutame linna oluliselt rohkem okaspuid.
 • Edendame jäätmemajandust. Propageerime taaskasutust ja jäätmete sorteerimist. Eraisikutele peab kõikide sorteeritud jäätmete vastuvõtt olema tasuta.
 • Säilitame koduomanikele parkimissoodustuse Tallinna linnas.
 • Pakume lastesõbralikke lahendusi, mis arvestavad lapsekäruga liikumise eripärasid (sujuvad, aukude ja takistusteta kõnniteed, ülekäigurajad ja trepid) ning mugavaid liikumisvõimalusi ühiskondlikes hoonetes ja ühistranspordiga.
 • Rajame linna asumitesse avalikud latriinid koos kätepesu võimalusega.
 • Toetame koos erasektoriga Tallinna Tivoli projekti, et luua linnas rahvusvahelise turismiatraktsioonina suur lõbustuspark.
 • Rajame Tallinna filmilinnaku.
 • Tallinna linn peab reaalselt tagama enda haldusterritooriumil hulkuvate koerte ja kasside püüdmise ning toimetamise loomade varjupaika.
 • Rajame ajaloolistesse kortermajade piirkondadesse parkimismajad parkimisprobleemi lahendamiseks koostöös erasektoriga. Kutsume korrale liiklust häirivaid valesti parkijaid.
 • Peame oluliseks liikluskoormuse vältimiseks linnas väikese ringtee rajamist.
 • Tõstame kogukonnaliikmete ja koostööpartnerite teadlikkust ning arvestame üld- ja detailplaneeringute koostamisel ja elukeskkonna kujundamisel turvalise ruumiloome põhimõtetega.
 • Liikluskeskkonna kujundamisel ja piirangute rakendamisel läheneme asumipõhiselt ja arvestame piirkonna eripäradega, eelkõige pöörame tähelepanu kergliiklejatele ja jalakäijatele. Vananevas ühiskonnas suureneb vaevaliselt ja abivahenditega liikuvate inimeste hulk, misläbi peavad liikumiskiirused linnas olema paindlikud, vastavalt liikluse eripärale piirkonnas on see kas 70, 40 või 30 km/h.

 

ROHEPÖÖRE LINNARUUMIS

 • Teame, et keskkonnasõbralik Eesti algab paigavaimus kohalikult tasandilt. Seisame selle eest, et Tallinn saaks mahekultuurseks roheliseks pealinnaks. Rohepöörde elluviimisel peame vajalikuks, et seni hoonestamata linnaruum kujundatakse sihiteadlikult kõrghaljastusega puhkealadeks, tihe-hoonestus asendatakse võimaluse piires haja-hoonestusega.
 • Kindlustame, et linnavalitsus panustab rohelise mõtte- ja elulaadi kujundamisse majanduses ja kultuuris, eelistab koolitoidu pakkumisel kohalikke mahetooteid, seisab mahekultuuri põhimõtete eest kõigis eluvaldkondades.
 • Tagame keskkonnaga seotud küsimuste esiplaanil olemise linna juhtimisel. Planeeringute ja lubade andmisel kaalume põhjalikult riske keskkonnale (mullas, meres, õhus).
 • Seisame puhta looduse ja keskkonnasõbraliku linnaruumi eest, juurutame säästlikke eluviise, seisame Säästva arengu seaduse ja rahvusliku strateegia elluviimise eest majanduses ja kultuuris.
 • Koostöös erasektoriga soodustame elektriautode kasutamist, ehitades juurde laadimispunkte ühistute juurde.
 • Keelustame linnas lageraie.

 

ETTEVÕTLUSLINN

Kriis on laastavalt mõjunud meie ettevõtluskeskkonnale. Linn peab toetama ettevõtteid, luues neile soodsa keskkonna arenguks. Isamaa erakonna jaoks on Tallinn arenev ja ettevõtlik kodulinn, kus on toimiv koostöö ettevõtjate, linnaelanike, riigi ja linnajuhtidega. Meie eesmärk on kujundada Tallinnast konkurentsivõimeline ärikeskus.

 • Tulevikukeskuse loomiseks panustame oluliselt IKT klastritesse ja tegutsemisvõimalustesse.
 • Isamaa toetab innovatsiooni.  Jätkame ettevõtlus- ja loomemajanduskeskuste arendamist. Tagame, et iga start-up saaks Tallinnas võimaluse tegevuse alustamiseks ning hiljem ka selle jätkamiseks.
 • Toetame erainkubaatoreid ja kohalike start-up’ide osalemist rahvusvahelistes kiirendites.
 • Tallinn on merelinn. Panustame oluliselt mereturismi ja merega seotud äritegevuse arendamisse. Teeme Tallinnast väikelaevadele atraktiivse ja kergelt ligipääsetava linna ning muudame sadamasse saabuvate reisijate ümberistumised mugavamaks.
 • Leiame linnaeelarvesse eraldi meetme suurinvesteeringute toetamiseks Tallinnas. On oluline, et suurinvestorid näeksid Tallinnat atraktiivse keskkonnana, kuhu investeerida või kuhu tuua oma ettevõtte peakontor.
 • Delegeerime vabal turul pakutavate teenuste ulatuses linna kohutused eraettevõtlusele.
 • Erastame vähemalt 49%-se osaluse ulatuses linnale kuuluvad äriühingud: Tallinna Linnatranspordi AS, AS Tallinna Soojus, AS Tallinna Tööstuspargid ja AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuse ning 100%-liselt Sihtasutuse Tallinna Hambapolikliinik.
 • Viime SA Tallinna Lastehaigla, AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla ja Tallinna Munitsipaalperearstikeskuse struktuurid ühtse juhtimise alla.
 • Toetame vanalinna autovabaks muutmist, kuid ajutise ettevõtlust toetava meetmena vähendaksime süda- ja vanalinnas parkimistasusid kuni majanduskriisi lõpuni poole võrra.
 • Linn sekkub võimalikult vähe eraettevõtlusesse.

 

HARIDUS JA NOORTE LINN

Isamaa usub, et ligi 70 000 Tallinna lapsele tuleb luua nende arengut toetav ja tervist edendav eestikeelne ja eestimeelne õpikeskkond nii koolis kui lasteaias. Peredele sobiva elukeskkonna loomisel on olulisel kohal haridusvaldkonnaga seotud küsimuste mõistlikud, toimivad ja kättesaadavad terviklahendused. Lahendused, mis haaravad kõiki haridusvaldkonna astmeid ja moodustavad toimiva süsteemi.

Isamaa juhitud Tallinn pöörab erilist tähelepanu amortiseerunud õpi- ja töökeskkonna uuendamisele lasteaedades ja koolides. Need puudujäägid on eriti teravalt esile kerkinud COVID-19 pandeemia olukorras ning vajavad kiiret lahendamist. Tallinn on linn, mis suudab olla eestvedaja leidmaks lahendused haridusvaldkonna töötajate töökoormuse leevendamiseks ja palgasüsteemi kaasajastamiseks.

 • Loome Tallinna üliõpilasstipendiumi. 200-eurone igakuine stipendium on loodud pealinna ülikooli astuvale tudengile, kelle sissekirjutus on Tallinnas. Stipendium on seotud õppetulemustega ning seda saavad igal aastal 1000 linna parimat üliõpilast.
 • Suurendame hariduses töötajate palkasid ja täiustame töökorraldust. Tallinna lasteaedade ja koolide õpetajate, abiõpetajate ja tugipersonali palgatase ei ole vastavuses töökoormusega ning pedagoogidest ja abipersonalist on puudus, mistõttu seame eesmärgiks 20% suuruse palgatõusu.
 • Eraldi tähelepanu pöörame koolide õpetajatele. Õpetajaamet peab olema vääriliselt tasustatud ja mõistliku koormusega. Töötame välja õpetajate vertikaalse karjäärimudeli, mis motiveeriks õpetajaid enesetäienduseks ja täiendõppeks. Lisaks kehtestame Tallinna stipendiumid õpetajate tunnustamiseks.
 • Külmutame lasteaedade kohatasu ning tagame, et seda ei tõstetaks järgmise nelja aasta jooksul.
 • Remondime ja renoveerime Tallinna lasteaiad, et tagada alushariduses kaasaegne õpikeskkond. Investeerime järgmise 9 aasta jooksul 30 miljonit eurot aastas, et 2030 oleks kõikidel Tallinna lasteaialastel kaasaegsed õpiruumid. Parandame seeläbi pedagoogide töökeskkonda ning aitame kaasa lasteaedade sisulise tegevuse kvaliteedi paranemisele.
 • Paljud Tallinna lasteaiad ja koolid on ehitatud nõukogude ajal ning ei vasta tervisekaitse nõuetele ega kaasaegsetele haridusasutuste ruuminõuetele. Pöörame erilist tähelepanu hoonete ventilatsioonile, CO2 mõõturitele ja õuealade valgustamisele ning korrashoiule.  Lisaks uuendame koolide amortiseerunud tehnilist varustust ning võtame kasutusele uudsed IT lahendused.
 • Tagame igale Tallinna lapsele kvaliteetse eestikeelse ja eestimeelse hariduse. Viime venekeelsed lasteaiad ja koolid üle eestikeelsele õppele. Selleks nimetatakse ametisse eraldi abilinnapea eesti keele küsimustes. Panustame koostöös riigiga senisest rohkem lasteaedade tugipersonali, kes aitavad integreerida teisest kultuuriruumist tulnud lapsi ning võtame kasutusse parimad võimalikud keeleõppe praktikad (sh keelekümbluse).
 • Usume, et igal koolil peavad olema kaasaegsed ja liikumist soodustavad sportimisvõimalused. Muudame tänast linna spordirajatiste kasutamise süsteemi selliselt, et koolide spordirajatisi oleks võimalik kasutada ka väljaspool õppetööd kõigi linnakodanike poolt. Lisaks toetame õppetöö toimumist vabas õhus.
 • Tagame igale Tallinna lapsele lasteaiakoha kodulähedases lasteaias ja koolis. Meie jaoks on oluline, et ühe pere lastel oleks võimalik käia samas lasteaias ning kõik Tallinna koolid peavad olema nii tugevad, et pered saavad usaldada kodulähedast kooli. Sõltuvalt piirkonnast teeme koostööd erasektoriga, et tagada vajalikul arvul lasteaiakohti.
 • Kaasajastame Tallinna lasteaedade- ja koolivõrgu lähtudes pikaajalistest rahvastikuprognoosidest linnaosade ja asumite kaupa. Otsuste langetamisel kaasame kohalikku kogukonda ja valdkonna eksperte. Erilise fookuse seame kiiresti kasvava rahvastikuga linnaosadele. Seejuures tagame, et koolivõrku (riigi- ja munitsipaalgümnaasiume) vaadatakse ühtse tervikuna.
 • Kaasajastame iganenud lasteaiakoha taotlemise korra. Lasteaiakohtade taotlemine peab olema paindlik ning arvestama muutustega perede elus.
 • Tagame, et klasside ja lasteaiarühmade suurused arvestaksid nii laste kui ka õpetajate vajadustega. Liiga suur õpilaste arv klassis ja lasteaiarühmas peab olema erand, mitte reegel. Soovime, et kool ja lasteaed oleksid turvalised keskkonnad, mistõttu pöörame erilist tähelepanu kiusamisvastaste praktikate kasutusele võtmisele (nt kiusamisest vabaks!).
 • Tagame piisava tugispetsialistide arvu ja perearstidega koostöö, et meie lapsed oleksid terved ning võimalikke probleeme märgataks varakult. Logopeedide, muusikaterapeutide ja erinevate eripedagoogide abi peab olema kättesaadav võimalikult varases eas koostöös Tallinna Õppenõustamiskeskusega. Erilist tähelepanu pöörame eriklasside ja -rühmade loomisele, mis pakuksid tuge hariduslike erivajadustega lastele.
 • Meie eesmärk on, igal koolil oleks  tugev, võimekas ja motiveeritud koolijuht, kes valitakse konkursi korras. Kaasaegse õpikeskkonna planeerimine ja tegevuste koordinatsioon on muutunud tavapärasest keerukamaks ning töömahukamaks, mistõttu võimaldame koolijuhtidel luua oma ekspertidest koosneva meeskonna.
 • Suurendame Tallinna haridusasutuste eelarvelist autonoomiat. Haridusasutustel peab olema senisest suurem vabadus ja paindlikkus oma töö korraldamisel.
 • Loome võimalused kvaliteetseks distantsõppeks. Seame eesmärgiks, et igal Tallinna koolil oleks võimalused ja kompetents rakendada soovi korral distantsõpet, selleks investeerime IT-lahendustesse ning võtame kasutusele parimad võimalikud praktikad.
 • Seisame selle eest, linn kohtleks erakoolide õpilasi munitsipaalkoolides õppivate õpilastega võrdsetel alustel.  Selleks tagame koostöös riigiga erakoolidele munitsipaalkoolidega võrreldava rahastamise.
 • Peame oluliseks riigikaitset. Selleks tagame Tallinnas isamaalise õpetuse alg- ja põhikoolis ning riigikaitse õppe igas gümnaasiumi valiksuunas.
 • Toetame HEV laste mitmekesiseid haridusvõimalusi.
 • Tallinna linna toel koolitatakse välja ekspertide rühm, kes annavad edasi Tallinna lasteaedades ja koolides keskkonna-alaseid alusteadmisi.
 • Iga-aastaselt loositakse välja “Tallinna keskkonnasõbralik lasteaed” ja “Tallinna keskkonnasõbralik kool”, mille kriteeriumiteks on keskkonna-alaste alusteadmiste saamine läbi eelnevalt mainitud ekspertide rühma ning aktiivne osavõtt kodanike aktsioonides (“Teeme Ära” jne).

 

HUVIHARIDUS 

Kõigil Eesti lastel ja noortel peavad olema võrdsed võimalused saada osa huviharidusest. Selle tagamiseks peab Tallinn täitma riigi poolt kohalikele omavalitsustele huvihariduse korraldamiseks pandud kohustusi. Isamaa tagab huvihariduse kättesaadavuse kõigile lastele ja noortele.

 • Toetame ja korraldame Tallinna huviharidust kogu valdkonna üleselt ning tagab järjepideva ja võrdsetel alustel toimiva toetuse kõikidele huvihariduses ning huvitegevuses osalevatele Tallinna õpilastele olenemata huvikooli omandivormist, huviala valdkonnast ja huvialaga tegelemise tasemest.
 • Kaasame huvihariduse ja üldhariduse esindajad ühtsesse inforuumi noortega seotud arengute ja seirete käsitlemisel.
 • Soodustame Tallinnas andepoliitika elluviimist, et tagada andekate noorte jätkusuutlik areng kõikidel huvihariduse tasanditel ja huvialavaldkondades. Isamaa loob linna stipendiumid andekatele Tallinna noortele ning toetab nende osalemist nii siseriiklikel kui ka rahvusvahelistel konkurssidel.
 • Tagame kõigis huvialavaldkondades kvalifitseeritud huvihariduse õpetajate võrdse kohtlemise teiste alus- ja üldhariduskoolide õpetajate, treenerite ning laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate juhendajatega.
 • Isamaa saadikud asutavad Tallinna Linnavolikogus huvihariduse toetusrühma.
 • Ehitame igasse linnaossa lasketiiru koolinoortele, kes on laskespordi huvilised.

 

KULTUUR

Kunstid ja kultuur annavad elule mõtte ja sisu. Kultuuriteenused suurendavad Tallinna kogukondade intellektuaalset ja sotsiaalset kapitali ning tugevdavad piirkondlikku identiteeti. Kultuuriteenuste võrdne kättesaadavus ja aktiivne kasutamine tugevdab kaasatust, osalust, võrdsust ja sidusust elanikkonna eri osades. Isamaa usub, et kunstidesse ja kultuuri investeerimine ei suurenda mitte ainult Tallinna inimeste heaolu, vaid vähendab ka sotsiaal- ja tervishoiukulusid ning tõrjutuse riske. Üldisemalt tugevdab kultuur ka demokraatiat, sõnavabadust ning aitab mõista ja aktsepteerida erinevusi.

 • Rakendame põhimõtet, et suurendame kultuurivaldkonna eelarvet protsendi võrra. Toome linnaeelarvest ühe protsendi lisaks kultuurile ning rakendame 1+1 põhimõtet eraalgatustele ja loovalgatustele kultuurivaldkonnas.
 • Tallinna kultuuritegevuse rikastamiseks viime läbi finantssüsteemi reformi, millega luuakse Tallinna Kunstide ja Kultuuri Rahastu ning võimalused kaasata kunstide ja kultuuri finantseerimisse ka eraisikute annetusi. Süsteem peab olema julgustav ja arvestama kõigi kunstiliikidega, samuti tagama selle vaba valdkonna tingimused. Rahastu toetab Tallinna linna keskseid kultuuri- ja spordiprojekte ning loovisikute loomingulist tegevust, eraldab linna loomestipendiume.
 • Tõstame Tallinna linna kõrgharidusega kultuuritöötajate sissetulekud vähemalt Tallinna keskmise palga tasemele.
 • Toetame valdkondade tasakaalu silmas pidades järjepidevalt kõrge maine ning professionaalsusega festivale ning spordivõistlusi, mis tõstavad pealinna ning siin tegutsevate Eesti professionaalide tuntust maailmas.
 • Loome ja arendame edasi erinevaid kanaleid kunsti- ja kultuuriprofessionaalide oskuste maailma viimiseks.
 • Tagame koostöös riigiga Tallinnasse vajalike suuremate kultuurirajatiste ehitamise.
 • Jätkame Rahvusooper Estonia ooperi- ja balletisaalile lahenduste leidmist, et viia selle kunstiharu loometingimused Euroopas arendatud ja tunnustatud professionaalsele tehnilisele tasemele. Sarnaselt Estoniaga, peame oluliseks ERSO ja teiste esinduskollektiivide kaasaegsete töötingimuste loomist.
 • Koostame renoveerimisplaani väiksematele kultuuriloomega seotud hoonetele.
 • Kujundame vanalinna Ladina Kvartalis asuvast ajaloolisest dominiiklaste kloostrikompleksist keskuse, mis ühendab eneses kultuurilisi, hariduslikke, museaalseid, turismialaseid ja usulisi tegevusi. Säilitame vaimsuse, mille edasikandmiseks see kompleks ehitatud on.
 • Toetame Tallinna loomemajanduse kasvu ja rahvusvahelistumist. Investeerime toodete ning teenuste kasvu, rahvusvahelistumisse ning vastavate võrgustike loomist soodustavatesse tugi- ja äriteenustesse. Tallinn peab omama loomemajanduse toetamises riigi kõrval selget rolli.
 • Loome kultuurisündmuste kajastamiseks nutika ja atraktiivse interaktiivse Tallinna Kultuuriportaali, et paremini korraldada kultuurielu teavitust nii kohalikele elanikele kui ka turistidele ning et tagada võrdsed võimalused info jagamiseks nii suurtele kui ka väikestele kultuurikorraldajatele.
 • Rakendame kunstiteoste tellimise seaduse (nn protsendiseaduse) põhimõtet ka Tallinna linna avaliku otstarbega hoonete ehitamisel, laiendamisel või renoveerimisel.
 • Tagame, et kõik Tallinna avaliku ruumi kunstiteosed oleksid valgustatud ja puhastatud. Lisame iga skulptuuri ja arhitektuuriväärtuse juurde infotahvli nime ja autoriga, et väärtustada autoreid ja tõsta teadlikkust Eesti kultuuriloost.
 • Vähendame kultuuriürituste korraldamisega seotud bürokraatiat.
 • Tagame erivajadustega inimestele kõik võimalused kultuuris osalemiseks ning arvestab ligipääsetavuse põhimõtetega nii kultuuripubliku kui ka -loojate seisukohast.
 • Asutame Tallinna Üliõpilasmaja sarnaselt Põhjamaade pealinnadele, et edendada üliõpilaskonna ühistegevust ühises hoones.
 • Tagame iga-aastase toetuse rahvuslike organisatsioonide tegevuseks, sh Noorkotkad, kodutütred, gaidid ja skaudid, Eesti Demokraatlik-Rahvuslike Jõudude Koostöökoda, Memento, Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing, Eesti Vabadusvõitlejate Liit, Murtud Rukkilille Ühing jt
 • Toetame Tallinna linnas kultuuri tegevusvaldkonnas kavandatud programmide elluviimist.
 • Koostöös partneritega pakume kooliealistele lastele ja riskigrupi noortele linnaosalaagreid ja töömalevaid, mis sobivad ka erivajadustega lastele, suve- ja talvelaagreid ning spordi- ja kultuuriüritusi.
 • Laiendame ranitsatoetust kõigile kooliskäivatele lasterikastele peredele, et koolimineku aeg ei oleks perele majanduslikult raske.

 

SPORT

 • Algatame tiitlivõistluste Tallinna toomise projekti. Koostöös Helsingiga algatame analüüsi, et korraldada vastavalt Olümpiareeglitele kahe linna poolt ühiselt suveolümpia mängud.
 • Renoveerime koolide spordiväljakud ning tagame, et need oleksid avatud kõigile linlastele ka väljaspool koolitunde.
 • Seisame selle eest, et igal Tallinna lapsel oleks võimalus osaleda huvialaringis võimalusel kodu või kooli lähedal, et lapsed saaksid tegutseda ja liikuda iseseisvalt. Seame eesmärgiks, et Tallinna koolid liituksid projektiga Liikuma Kutsuv Kool ning koostöös EOK-ga programmiga „Sport koolis“.
 • Toetame munitsipaal- ja eraspordikoole võrdsetel alustel.
 • Loome igasse Tallinna linnaossa kaasaegsed terviserajad ning korrastame rannaalad, et inimestel oleks võimalik tegeleda harrastusspordiga. Tagame, et linna poolt loodud huviringid ja sportimisvõimalused oleks inimeste kodude ja koolide lähedal. Tagame, et ujula oleks olemas igas Tallinna linnaosas.
 • Jätkame koostöös erasektoriga linlaste liikumisvõimaluste arendamist. Koostame liikumiskaardi, mis annab hea ülevaate linna terviseradadest ja parkidest.
 • Toetame rahvusvaheliste spordiürituste korraldamist Tallinnas koostöös spordialaliitudega. Saavutusspordi toetamiseks loome Tallinnasse jalgrattaspordi treeningkeskuse. Senisest enam keskendume ka uue põlvkonna spordialadele nagu näiteks e-sport.
 • Isamaa juhitud Tallinn tunnustab ja toetab rahvusvahelistel tiitlivõistlustel medalile või esikolmikusse jõudnud sportlasi ning nende treenereid.
 • Isamaa toetab tervislikku elustiili. Selleks pakume sportimis- ja liikumisvõimalusi kõigile. Samuti pakume infopäevi, kus saab infot selle kohta, kuidas olla terve ning haiguste, ravivõimaluste ja enda eest hoolitsemise kohta. 

 

EUROOPA KÕIGE PERESÕBRALIKUM LINN

Isamaa seisab perede kui Eesti rahva püsimise ja kasvamise alustala eest, toetades lasterikkust, laste kasvatamist ning perede õnnelikku koospüsimist. Toetame lasterikkust ning tagame lastega peredele kodulähedased ja taskukohased lasteaiad, koolid, huviringid ning tervishoiuteenused.

 • Käivitame Tallinna Noore Pere Kodu programmi, et toetada lastega peredel koduomanikuks saamist ja lasterikkust.
 • Töötame välja perekaardi kontseptsiooni, et pakkuda täiendavaid võimalusi ja soodustusi lastega peredele.
 • Toetame neljalapselistele peredele oma sõiduki soetamist.
 • Toetame inimeste valikuvabadust. Uuendame Helsinki eeskujul beebipakki, mille asemel võib vanem valida ka rahalise toetuse.
 • Pakume koostöös erasektoriga paindlikke lastehoiuvõimalusi.
 • Pakume tuge abi vajavatele ja riskigrupis olevatele noortele ja nende peredele, samuti üksikvanemaga peredele ja lastele paremaks toimetulekuks vajalikke teenuseid ja sotsiaalset toetust läbi sotsiaalhoolekande ja mittetulundusliku tegevuse. Selleks pakume neile pereteraapia ja tugiisikute teenust ning mobiilset noorsootööd, ööpäevaringselt töötavat noorte- ja õpilaskodu, esmaspäevast-reedeni töötavat päevakeskust, toidu- ja humanitaarabi. Lisaks pakume õppetoetusprogrammi, mille kaudu pakutakse vähekindlustatud peredes ja/või ebasoodsas kasvukeskkonnas elavatele lastele ja noortele toetust hariduse omandamiseks.
 • Teeme (noortele) peredele kättesaadavaks turvaliste paarisuhete loomist ja säilitamist toetavad programmid.
 • Isamaa toetab värskeid emasid, pakkudes emadele raseduskriisi nõustamisteenust ja sünnitusjärgse õe teenust, kes teeb koduvisiite värsketele emadele. Sünnitusjärgne teenus hõlmab endast tuge, mida värskel emal vaja on.
 • Toetame üleriigilise seksuaalkurjategijate ja pedofiilide registri loomist, et kaitsta Tallinna lapsi.

 

SOTSIAALHOOLEKANNE

Heaolu aluseks on kodu, haridus, töö ja sissetulek, tervis ja turvatunne. Isamaa usub, et parim sotsiaalpoliitika on tark haridus- ja majanduspoliitika, mis loob kõigile uusi võimalusi ja valikuid. Meie koolide ülesanne on luua noortele maksimaalsed võimalused hea hariduse ja keeleoskuse saamiseks, et nad saaksid kasutada kõiki võimalusi, mida Eesti ja meie ettevõtjad pakuvad.

Isamaa sihiks on targad ja aktiivsed noored ning väärikas vanaduspõlv.

TALLINNA ELANIKELE

 • Seisame sotsiaalse turvalisuse eest. Ükski inimene ei tohi jääda märkamatuks ja oma muredega üksi. Me arendame Tallinnas koostöös riigiga sotsiaalseid turvavõrke peredele, üksi elavatele ja vanemaealistele ning puuetega inimestele. Me toetame esmajoones inimeste iseseisvat toimetulekut oma kodus. Kõigepealt peab inimene saama oma murede korral abi koduomavalitsuselt – Tallinnalt.
 • Seisame erivajadusega inimeste eest. Tallinna teenused peavad olema võrdselt kättesaadavad ka erivajadustega inimestele.
 • Seisame vanemaealiste ja üksi elavate linnaelanike eest. Avaliku ruumi ja teenuste kavandamisel arvestame nende igapäevaste vajadustega, kaasates neid linnakodanikke ka teenuste arendamisse. Me soovime pakkuda eelisjärjekorras selliseid teenuseid, mis on vajalikud iseseisvaks toimetulekuks oma kodus.
 • Toetame rahvatervise edendamist. Panustame tervislikku koolitoitu, tervisespordi arengusse, tervislike eluviiside propageerimisse ja teistesse rahvatervise valdkondadesse ning motiveerime kodanikke elama tervislikult kogu elukaare jooksul.
 • Tallinna sotsiaalsüsteem vajab muutusi. Selleks tuleb analüüsida linna sotsiaaltoetuste ja soodustuste mõjusust ning sihtrühmade vajadusi ja vaadata üle universaaltoetuste ning vajaduspõhiste toetuste jaotus ja osakaalud. Samuti tuleb kujundada uusi vajaduspõhiseid toetusmeetmeid ning sidustada rohkem toetusi ja muid abimeetmeid.
 • Peame teenuste pakkumisel oluliseks valikuvabadust ja konkurentsi. Selleks peab raha eelistatult liikuma linnalt teenusepakkujale läbi teenusesaaja rahakoti ning teenusesaajal peab olema otsustusõigus, kelle teenust kasutada.
 • Arendame riskikommunikatsiooni, et suurendada elanikkonna teadlikkust ohtudest ja hädaolukordades käitumisest. Toetame riskide hindamist, hädaolukorra plaanide koostamist, õppuste läbiviimist koostöös hädaolukorda lahendavate partneritega.

 

RAHVATERVIS

 • Tervise- ja perearstikeskused peaksid olema avatud ka laupäeviti, et töötavatel inimesetel oleks arstiabi kättesaadav ka töövälisel ajal. Pereõed peavad saama teha esmaseid analüüse, vähendades sellega oluliselt kiirabi tööd ja pöördumisi.
 • Linn peab olema aktiivne oma kodanike tervise kaitsel. Peame oluliseks, et inimestel oleks võimalus teha pereõe juures regulaarset kontrolli haiguste ennetamiseks ning osaleda sõeluuringutes.
 • Tagame personaalsed ja patsiendikesksed raviteenused alates vaimsest tervisest ja taastusravist, lõpetades palliatiivravi ja hospiitsi teenusega. Loome ühtse perearsti, eriarstide ja psühhosotsiaalsete raviteekonna ja seda toetava teenuste IT programmi.
 • Toetame Tallinna eriõdede, õdede ja hooldajate palgatõusu.
 • Korraldame Tallinna elanikele tasuta esmaabi kursusi.

 

VANEMAEALISTEST, EAKATEST JA ABIVAJAJATEST HOOLIV LINN 

 • Loome Tallinna hooldusgarantii, et tagada vanemaealistele, eakatele ja kõikidele abi vajavatele inimestele vajaduspõhine toetus, mis arvestab tema elukorraldusega, olenemata sellest, kas inimene vajab abi enda kodus, hooldekodus või teenusmajas. Selleks eraldame 10 miljonit eurot linna eelarvest garantii toetuseks.
 • Toetame elukestvat õpet ja arenguvõimalusi. Selleks pakume võimalusi elukestvaks õppeks, karjäärinõustamiseks, ümberõppeks ja enesetäiendamiseks ning võimalusi õppida ameteid, mis võimaldavad töötada kodust lahkumata. Vanglast vabanenutele pakume vajadusi arvestavaid nõustamis- ja majutusteenuseid.
 • Peame oluliseks kogukonnapõhist tuge. Selleks rakendame Eesti e-kogemusi kogukondlikus sotsiaalpoliitikas ja olemasolevaid veebipõhiseid lahendusi, kus kaardistatakse abivajajad ja abipakkujad. Pakume paremat teenust majutuskeskuste ja turvakodude näol vajaduspõhiselt.
 • Pakume inimestele kättesaadavat ja kvaliteetset arstiabi. Lisaks pakume IT süsteemidel põhinevat suhtluskeskkonda (koos video võimalusega) perearstiga suhtluse parandamiseks ja jooksva konsultatsiooni tagamiseks.
 • Pakume puuetega inimeste vajadustega arvestavat linnaruumi ja ühistransporti sh käsipuude, kaldteede, istepinkide, tualettide ja muude tugisüsteemide olemasolu avalikus ruumis. Pakume toimivat, paindlikku ja puuetega inimeste vajadustest lähtuvat invatranspordi süsteemi.
 • Toetame erivajadustega inimeste alaliite ja eakate esindusorganisatsioone.
 • Pakume seenioridele IT õpet päevakeskustes ja tugigruppides, mis aitab kasutada arvutit ja nutiseadmeid asjaajamiseks ja aktiivseks suhtlemiseks ning kogukonnas osalemiseks.
 • Pakume Tallinna seeniorliikmetele kogukondlikke hooldekodusid ja võimalusi kolida ligipääsetavate ning vajalike tugiteenustega eakate teenusmajja. Selleks vaatame üle tänased valdkonna projektid ning täiustame neid, et need vastaksid abivajajate ootustele ning oleksid kättesaadavad igas linnaosas.
 • Seome Tallinna pensionilisa kasvu üles kasvatatud laste arvuga.

 

KOROONAVABA TALLINN

 • Määrame ametisse Tallinna koroonakoordinaatori. Koostöös riigiga võtab Tallinn oma asutustega aktiivse rolli vaktsineerimise läbiviimisel.
 • Käivitame Tallinna viirusetõrje plaani, tagame vaktsineerimisvõimalused, renoveerime ennaktempos haridus- ja linnaasutuste ventilatsioonisüsteemid ning paigaldame ruumidesse CO2 mõõturid.
 • Tõhustame oluliselt linnapoolset inimeste informeerimist vaktsineerimisvõimaluste kohta ning viiruse levikut pärssiva käitumise kohta.
 • Piirangute kehtestamisel toetab linn mittetulundusühinguid ja ettevõtjaid ning teeb aktiivselt kampaaniat avalikkuse teavitamisel.

 

LINNAOSADE PÕHISED ETTEPANEKUD 

PÕHJA-TALLINN

 • Rekonstrueerime Stroomi rannahoone.
 • Korrastame Katariina kai kaldaala ning ehitame Paljassaare parkimismaja.
 • Loome trammiühenduse lennujaama, sadama ja Kopli vahel.
 • Parandame Põhja-Tallinna liikluskorraldust, et tõhustada tänavate läbilaskevõimet.
 • Parandame ühistranspordi ühendusi.
 • Säilitame ja korrastame Merimetsa parkmetsa. 

PIRITA

 • Teeme korda Scheeli mõisa.
 • Tagame Pirita lastele võimaluse käia Pirital koolis.
 • Tagame pimedatel õhtutel Metsakalmistul valgustuse.
 • Tagame kättesaadava ühistranspordi Pirita uusarendustes.
 • Pirita Ürgoru maastikukaitseala võtame RMK-lt üle linnale, et tagada parem hooldus antud alal.
 • Ehitame Piritale uue rannahoone.

LASNAMÄE

 • Pankranniku ala ehituskeelu alaks ja maastikukaitse alaks.
 • Rajame koostöös erasektoriga peresõbraliku veekeskuse Lasnamäele.
 • Toetame Tallinna haigla projekti.
 • Rajame Lasnamäele Eesti kultuurilooliste isikute mälestuspingid.
 • Ehitame Lasnamäele jalgpallihalli lastele. 

NÕMME

 • Töötame koostöös erasektoriga pääsküla poe taasavamise nimel.
 • Loome Nõmme keskusese peaväljaku ja selleks suuname liikluse tunneli kaudu ümber.
 • Ehitame Hiiu ülesõidu kahetasandiliseks.
 • Vaatame üle Nõmme sisekvartaalse liiklusskeemi, et tagada sujuvam ja ohutum liiklus.
 • Korrastame Nõmme keskuse ja suuname liikluse peaväljakult ümber.

HAABERSTI

 • Muudame Harkujärve kallasraja puhke- ja terviserajaks.
 • Parandame ühistranspordi ühendust Kakumäe ja Tiskre piirkonna ning linna keskuse vahel.
 • Ehitame Kakumäele rannamaja ja lahendame parkimisprobleemi.
 • Loome Haaberstisse muusikakooli.

MUSTAMÄE

 • Lahendame Mustamäe tee 177 majaesise sõidutee laiendamise probleemi.
 • Renoveerime Kullo keskuse, rajades sinna kontserdisaali ja raamatukogu.

KESKLINN

 • Korrastame Balti jaama ümbruse, rajame maaliini bussijaama asemele avaliku väljaku.
 • Loome Aegna saarele kaitseala.
 • Oleme vastu Rävala tänava trammitee rajamisele.

KRISTIINE

 • Rajame uue avaliku raamatukogu.
 • Rekonstrueerime Tulika tänava 2+2 liiklusega.
 • Mooni ja Linnu teel rajame kõnniteed.
 • Rajame uue bussiliini, et ühendada Kristiine Mustamäe tee ja Linnu tee suunal.

Tallinn peab olema linn, kus väärtustatakse eestimeelsust, eesti keelt ja ausat asjaajamist. Linn, kus seistakse eakate, tööinimeste, lastega perede ja koduomanike huvide eest. Isamaa sihiks on targad ja aktiivsed noored, õnnelikud perekonnad, väärikas vanaduspõlv, kvaliteetne linnaruum ning tulevikku vaatav linnajuhtimine. Kui sina soovid näha just sellist Tallinna, siis  viime selle üheskoos ellu.